رفتن و بودن

این نقطه ابتدا و انتهاست...

این نقطه من هستم در ابتدا و در انتها...

این نقطه تمام دنبای من است...

فاصله ای اندازه کن فیکون تا الیه راجعون...

پ ن: به مرگی ما بین زندگی می اندیشم...

/ 2 نظر / 22 بازدید
علی

شاید تولد نقطه ابتدای انسان بودن باشد ولی نمیتواند انتهای انسان بودن باشد

مهتاب

منظورم...این بود که هو الاول و الاخر...که ابتدای من اوست...همچنان که اتنهایم!