گریه میکنم اما هنوز خندهایم تلخ است انگار تلخی خندهایم انقدر زیاد است که نمی شود با این اشکها پاک شود دریای مهربانی      میخواهد تا در آن شسته شود اما در زمین چیز جزگل ولای وبوی تعفن مردابهای مهربانی آن چیزی نصیبم نشد به آسمان می روم تا شاید اقیانوس مهربانی این بوی تعفن وگل لای را بشوید وباز من بمانم با همان خنده ای شیرین تلخ تر از گریه تو

/ 3 نظر / 15 بازدید
مهرداد

[ناراحت] امیدوارم هر چی هست رفع بشه و شاد بشی مهتاب نازنین [گل]